Quy định chung

Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của các Bang - Hội

QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA BANG - HỘI


I. Tên gọi, mục đích và tôn chỉ hoạt động của Bang - Hội


1. Tên gọi
a) Định nghĩa
- Bang - Hội là một tổ chức được thành lập bởi một nhóm người & là nơi giao lưu của những người có cùng quan điểm, cùng sở thích và cùng chí hướng.
- Bang - Hội được tổ chức và hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tuân thủ theo các quy định của Sân Đình, của Bang - Hội đó, không làm trái pháp luật và các quy định của Nhà nước.

b)Tên gọi và địa chỉ hoạt động
- Tên gọi: không đi ngược lại với các quy định của Sân Đình (lịch sự, thân thiện và văn hóa), không đi ngược lại truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.
- Địa điểm hoạt động: trên diễn đàn của Sân Đình - khu Bang Hội.

2. Mục đích, tôn chỉ hoạt động
- Kết nối những người có cùng quan điểm, cùng sở thích và cùng chí hướng.
- Tạo lập và duy trì tình đoàn kết, mối quan hệ gắn bó trên cả bàn chơi cũng như ngoài đời, thắt chặt tinh thần đội nhóm.
- Trao đổi kinh nghiệm chơi, kinh nghiệm sống; giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong công việc; thăm hỏi động viên khi các thành viên, gia đình các thành viên gặp khó khăn, hoạn nạn.
- Tổ chức và hưởng ứng các phong trào hoạt động xã hội mang ý nghĩa thiết thực.
- Tạo mối liên hệ, giao lưu, học hỏi giữa Bang - Hội mình với các Bang - Hội khác.
- Góp phần duy trì và phát huy những điểm nổi trội, giá trị cốt lõi của Bang - Hội mình.

II. Quy chế thành lập, quyền lợi và trách nhiệm của các Bang - Hội


1. Quy chế thành lập
- Một Bang - Hội phải có từ 25 thành viên trở lên (các thành viên phải đủ điều kiện kết nạp do Bang - Hội đề ra)
- Bang - Hội phải hoạt động dựa trên tinh thần giao lưu, học hỏi. Không đi ngược lại với các quy định, giá trị văn hóa do Sân Đình đề ra.
- Bang - Hội phải có Ban quản trị điều hành các hoạt động của mình.
- Bang - Hội phải gửi "Đơn xét duyệt thành lập Bang - Hội" thông qua hộp thư diễn đàn, gửi tới Ban quản trị Sân Đình gồm: Mod01, Mod04, Mod07. Thời hạn Ban quản trị Sân Đình xét duyệt đơn trong vòng 07 ngày

2. Quyền lợi
- Được tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các hoạt động của Sân Đình. Các ý kiến đóng góp của các Bang - Hội luôn được ưu tiên xem xét.
- Được tham gia các chương trình hoạt động do Sân Đình tổ chức.
- Được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong các hoạt động của Sân Đình.
- Được vinh danh và khen thưởng về những kết quả hoạt động đóng góp chung cho sự phát triển của Sân Đình.
- Được hỗ trợ nạp Bảo với mức ưu đãi cao từ Sân Đình.

3. Trách nhiệm
- Tôn trọng và thực hiện đầy đủ các quy định của Sân Đình.
- Tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia các hoạt động của Sân Đình.
- Góp ý xây dựng, góp phần phát triển Sân Đình.
- Nếu Bang - Hội có kế hoạch tổ chức các sự kiện, giải đấu thì phải gửi hộp thư thông báo cho Ban quản trị Sân Đình trước 30 ngày.

III. Nguyên tắc tổ chức và điều hành Bang - Hội


1. Nguyên tắc tổ chức
- Tự nguyện.
- Tự quản.
- Dân chủ.
- Phối hợp và thống nhất hành động.

2. Hội họp và sinh hoạt định kỳ
- Việc lên kế hoạch sinh hoạt định kỳ (tổ chức giải đấu, offline) do Bang - Hội tự tổ chức & sẽ được sự hỗ trợ của Sân Đình.

3. Cơ cấu tổ chức
a) Ban Quản Trị
- BQT do toàn thể các thành viên bầu ra.
- BQT điều hành mọi hoạt động của Bang - Hội. Số lượng thành viên trong BQT do Bang - Hội quyết định.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn của BQT
- Số điện thoại liên lạc: phải công khai các sđt của các thành viên BQT các Bang - Hội để các thành viên hay cộng đồng liên lạc.
- Tổ chức thực hiện các quyết định đã cùng với Sân Đình thảo luận và thông qua.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của BQT hàng năm và cả nhiệm kỳ.
- Xây dựng và duy trì topic của mình để tạo mối liên hệ, trao đổi và giao lưu giữa các thành viên với nhau.
- Đề xuất khen thưởng với các thành viên có hoạt động tích cực, góp phần xây dựng sự phát triển của Bang - Hội nói riêng và Sân Đình nói chung.

IV. Khen thưởng - kỷ luật và hiệu lực thi hành


1. Khen thưởng và kỷ luật
a) Khen thưởng:
- Căn cứ vào thành tích hoạt động và đóng góp của từng Bang - Hội, Sân Đình sẽ quyết định hình thức khen thưởng những Bang - Hội tiêu biểu.

b) Kỷ luật:
- Khi Bang - Hội nào có các biểu hiện đi ngược lại các quy định và quy chế đã được Sân Đình ban hành sẽ có các hình thức kỷ luật sau:
+ Nhắc nhở nội bộ.
+ Nhắc nhở công khai trên diễn đàn.
+ Xóa Bang - Hội khỏi diễn đàn nếu là những lỗi nghiêm trọng.

2. Hiệu lực thi hành
- Tất cả các Bang - Hội phải thực hiện nghiêm túc quy chế do Sân Đình đề ra.
- BQT các Bang - Hội có trách nhiệm hướng dẫn thành viên thi hành quy chế.
- Việc sửa đổi, bổ xung QUY CHẾ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BANG - HỘI phải được bàn bạc và thảo luận tại hội nghị giữa Sân Đình và các Bang - Hội.